Договір публічної оферти ТОВ "Зв'язковий"

Затверджений

Наказом Директора

Товариства з обмеженою відповідальністю "Звязковий" від 11.09.2023 р. № 11/09-ОД  Кабалою І. В.

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

 

Україна, м. Бориспіль                                                                       редакція від 11.09.2023року

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗВЯЗКОВИЙ» (надалі - Постачальник електронних комунікаційних послуг або Постачальник), що є юридичною особою, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, включена до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за № 1167, та є платником єдиного податку, в особі Директора Кабали Ірини Вікторівни, що діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Постачальника електронних комунікаційних послуг, укласти цей Публічний договір (оферту) про надання електронних комунікаційних послуг (надалі – «Договір»), відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №295 від 11.04.2012р. (надалі – «Правила»), інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері електронних комунікацій, на наступних умовах.

 

Терміни,  що  використовуються  у цьому Договорі  мають наступне значення:

Публічна оферта – пропозиція Постачальника (викладена на Сайті Постачальника), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

Договір – договір про надання електронних комунікаційних послуг, укладений між Постачальником та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил. Порядок Акцепту визначений статтею 2 цього Договору.

Абонент  –  споживач  електронних комунікаційних послуг,  що  отримує електронні комунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до  Електронної комунікаційної  мережі  Кінцевого  обладнання,  що  перебуває  у  його власності або користуванні.

Постачальник - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію електронних комунікаційних мереж.

Кінцеве  обладнання  —  встановлене  у  Абонента  обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення електронної комунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до електронних комунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері електронних комунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в електронних комунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Мережевий ідентифікатор – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний Кінцевому обладнанню Абонента в Електронній комунікаційній мережі/Інтернеті.

Логін  — унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з'єднання з комп'ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.

IP – адреса Абонента – динамічна IP-адреса Абонента, що використовується для передавання даних Абонентом через Електронну комунікаційну мережу Постачальника. Абонент може замовити у Постачальника додаткову послугу “Статична  IP-адреса” (за наявності технічної можливості), яка надається відповідно до його Тарифів.

Cайт Постачальника – офіційна веб-сторінка Постачальника в Інтернет, яка знаходиться за адресою www.Boryspil.net  та є основним джерелом інформування Абонентів.

Особистий  кабінет  —  апаратно-програмний  комплекс, вхід на який здійснюється через Сайт Постачальника,  користуючись  яким, Абонент  може  самостійно  змінювати  Тарифні  плани  та  параметри  Послуги, отримувати інформацію щодо обсягів наданих Послуг та самостійно замовляти Послуги.

Тарифний план або Тариф – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Постачальником, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг;

Електронна комунікаційна мережа - комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) Кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) Електронної комунікаційної мережі.

Електронна комунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Постачальника, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері електронних комунікацій.

Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості з’єднання Кінцевого обладнання споживача (абонента) з Інтернетом (забезпечення можливості доступу до інформаційних і комунікаційних ресурсів Інтернет), включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Електронної комунікаційної мережі.

INTERNET або Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність електронних комунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Заява про приєднання – документ у письмовому вигляді, який підписується Абонентом одразу після підключення Постачальником Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Постачальника,  містить  в  собі  обов’язкові  реквізити  Абонента,  дату та адресу підключення (надання) Послуг та основні технічні характеристики Послуг.

Розрахунковий період –  період, який дорівнює календарному місяцю, протягом якого Сторони здійснюють виконання цього Договору.

Пункт закінчення Електронної комунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) Електронної комунікаційної мережі та Кінцевого обладнання.

Місце надання Послуг - конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати електронні комунікаційні послуги та яка особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

МАС-адреса - унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Постачальник зобов’язується надавати Абоненту на платній основі електронні комунікаційні послуги з використанням відповідних стандартів і технологій (надалі – Послуги) відповідно до обраних Абонентом Тарифів або Тарифних планів із числа установлених Постачальником (надалі – Тарифи), а Абонент користується і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору, Тарифів, Умов надання електронних комунікаційних послуг Постачальника (надалі – Умови), інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері електронних комунікацій. Надання Послуг починається після повної сплати Абонентом оплати за перший Розрахунковий період щодо замовлених  Послуг  при підключенні до Електронної комунікаційної мережі Постачальника (надалі – мережа) відповідно до діючих на момент підключення Тарифів.

1.1.Послуги за цим Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.

1.2.Вимоги до якості Послуг по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких Послуг, загальним критеріям якості. Технічні характеристики та параметри, що використовуються для надання Послуг за Договором встановлені в Умовах та Заяві про приєднання.

1.3.Фактичне отримання Абонентом певної  Послуги  та користування нею означає, що така  Послуга була замовлена Абонентом з урахуванням, в т.ч. положень   невід’ємних частин Договору.

1.4. Тимчасове припинення чи інше обмеження Постачальником в наданні Послуг допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України та Договором.

1.5.Послуги надаються Абоненту за адресою, зазначеною у Заяві про приєднання до цього Договору.

2.ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір укладається шляхом Акцепту (приєднання) Абонента до цього Договору наступним чином, виконуючи одну або декілька дій:

шляхом оплати Послуг Постачальника;

шляхом продовження користування Послугами Постачальника;

шляхом акцептування Договору у Особистому кабінеті (що може підтверджуватися натисканням необхідних гіперпосилань) ;

шляхом надання Постачальнику заповненої та підписаної Заяви про приєднання до цього Договору, яка після її отримання Постачальником стає невід’ємною частиною цього Договору, та підтверджується шляхом оплати Послуг Постачальника. Заява про приєднання до Договору заповнюється у письмовій формі і подається Постачальнику в офісі Постачальника   або представнику Постачальника під час підключення Кінцевого обладнання Абонента до Електронної комунікаційної мережі. Ця Заява про приєднання може бути заповнена та направлена Постачальнику в т.ч. і будь-якими засобами електронного зв'язку.

2.2. Абонент, який вчинив зазначені вище дії та приєднався до цього Договору, цим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору.

 

3.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1.Умови надання Послуг:

3.1.1.Замовлення Абонентом Послуг в зоні надання Постачальником таких Послуг і наявність у Постачальника технічної можливості надання Абоненту Послуг.

3.1.2.Укладення Абонентом з Постачальником цього Договору.

3.1.3.Використання Абонентом для отримання Послуг налаштованого Кінцевого обладнання та програмного забезпечення.

3.1.4. Замовлення Абонентом Послуг.

3.1.5. Оплата Абонентом Послуг Постачальника.

3.1.6. Реєстрація Абонента в мережі із використанням Мережевих ідентифікаторів Абонента.

3.2. Постачальник надає Абоненту динамічну IP-адресу, яка є Мережевим ідентифікатором Кінцевого обладнання Абонента в мережі Постачальника.

3.3. У разі технічної необхідності Постачальник має право змінити протягом 1 (одного) робочого дня Мережеві ідентифікатори Кінцевого обладнання Абонента шляхом надання Абоненту нових Мережевих ідентифікаторів, за умови належного повідомлення Абонента про таку зміну.

3.4.Постачальник розпочинає надання Послуг Абоненту після виконання Абонентом умов надання Послуг, підключення Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Постачальника, надання Мережевих ідентифікаторів Абоненту.

3.5.Постачальник надає Абоненту Послуги за часовою схемою: цілодобово, протягом строку дії цього Договору, відповідно до параметрів замовлених Абонентом Послуг.

3.6.Абонент замовляє Послуги у порядку, передбаченому цим Договором.

3.7.Постачальник здійснює облік наданих Послуг та здійснених Абонентом оплат за такі Послуги.

3.8.Технічні характеристики Послуг відповідають замовленим Абонентом параметрам Послуг.

3.9.Умови, порядок та строки припинення надання Послуг (окремих їх видів) та відновлення їх надання, зокрема:

3.9.1. Абонент має право на тимчасове припинення надання Постачальником Послуг на  строк, вказаний у письмовій заяві Абонента, але не більше ніж на 12 (дванадцять) місяців, на підставі письмової заяви, наданої Постачальнику, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати тимчасового припинення надання Постачальником Послуг, або у разі наявності технічної можливості у Постачальника. У заяві слід вказати причину та бажаний строк тимчасового припинення надання Послуг. При цьому, абонентна плата за вказаний у заяві період нараховується та сплачується на умовах, зазначених на Сайті Постачальника.

3.9.2.Постачальник має право тимчасово припинити надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги (баланс на рахунку менший чи дорівнює 0,01грн) станом на 01 число Розрахункового періоду. Надання Послуг відновлюється Постачальником після повного усунення Абонентом  підстав для тимчасового припинення надання Послуг.

3.9.3. Постачальник має право припинити, у встановленому законодавством порядку, надання Послуг у разі, якщо протягом 10 днів після відправлення Абоненту повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату.

3.9.4.Постачальник має право припинити надання Послуг Абоненту на  час запланованого профілактичного обслуговування мережі (профілактичних, ремонтних чи інших робіт) попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на Сайті Постачальника / Особистому кабінеті Абонента відповідної інформації, не менше ніж за 10 (десять)  робочих днів до початку проведення таких робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця. Перерва в наданні Послуг понад встановлений строк компенсується Постачальником шляхом продовження надання Послуг у наступному Розрахунковому періоді на такий строк.

3.9.5.Постачальник має право припинити надання Послуг Абоненту у випадку порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання, в т.ч. й для надання Послуг третім особам, а також виявлення фактів несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання електронних комунікаційних мереж або технічних засобів Постачальника.

3.10. Порядок і строки інформування Постачальником Абонента:

3.10.1 Постачальник інформує Абонента про зміну Переліку Послуг та Тарифів на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Постачальника / Особистому кабінеті  Абонента не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення таких змін у дію.

3.10.2.Постачальник інформує Абонента про перерви у роботі електронних комунікаційних мереж на час запланованого профілактичного обслуговування мережі шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Постачальника / Особистому кабінеті Абонента або шляхом направлення відповідного смс Абоненту не менше ніж за 10 (десять)  робочих днів до початку проведення таких робіт.

3.10.3. Постачальник інформує Абонента про аварії на електронних комунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Постачальника / Особистому кабінеті Абонента протягом 1 (одного) дня з моменту, коли Постачальнику стало відомо про виникнення аварії на електронних комунікаційних мережах або по телефону у разі звернення Абонента.

3.10.4 Постачальник інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, зону надання Постачальником Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Постачальника у строки, передбачені законодавством.

3.11. Постачальник розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Постачальника, а також до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, зазначені у цьому Договорі та на Сайті Постачальника.

3.12. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи по Підключенню кінцевого обладнання проводяться працівниками Постачальника у попередньо визначений день.

3.13. Відповідно до умов Договору Постачальник забезпечує Абоненту мінімальну швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету на рівні 1 Мбіт/с. У Додатках до Договору, рекламних та інформаційних матеріалах, на веб-сайті Постачальника тощо вказується максимальна швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Постачальник має право на:

4.1.1. Тимчасове припинення у встановленому порядку надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги (баланс на рахунку менший чи дорівнює 0,01грн) станом на 01 число Розрахункового періоду, або припинити надання Послуг у разі, якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства строк після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати.

4.1.2. Скорочення переліку або припинення надання Послуг Абоненту у разі порушення ним цього Договору або законодавства у сфері електронних комунікацій.

4.1.3. Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.

4.1.4.Не підключення та/або відключення підключеного до Електронної комунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері електронних комунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

4.1.5.Проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт електронних комунікаційних мереж та іншого обладнання, що використовується для надання Послуг, з повним або частковим обмеженням надання Послуг попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на Сайті Постачальника відповідної інформації, не менше ніж за 10 (десять)  робочих днів до початку робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця.

4.1.6.Змінювати та встановлювати Тарифи на оплату Абонентом Послуг, розмістивши повідомлення про це на Сайті Постачальника, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження. У випадку непогодження Абонента з новими Тарифами він має право достроково припинити дію Договору, письмово попередивши про це Постачальника не пізніше ніж за п’ять днів до введення нових Тарифів. У випадку неотримання Постачальником у вказані строки повідомлення про відмову від Договору від Абонента Тарифи вважаються прийнятими Абонентом. Припинення дії Договору за бажанням Абонента відбувається в обумовлені даним пунктом строки виключно за наявності посилання в повідомленні про підстави припинення Договору, а саме непогодження зі зміною Тарифів, в інших випадках діють умови та строки припинення Договору обумовлені статтею 7 цього Договору. Зміна Тарифів відбувається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем розміщення повідомлення на Сайті Постачальника.

4.1.7. У випадку виявлення Постачальником нетипового навантаження на електронну комунікаційну мережу Постачальника (вірусні програми, різкий ріст трафіку Абонента, понад трафік, передбачений обраним Абонентом Тарифним планом), яке спричинене Абонентом, Постачальник має право обмежити обсяг трафіку або надання Послуг до з’ясування обставин такого навантаження.

4.1.8. Тимчасово припиняти надання Послуг частково (сервіси передачі даних тощо) або повністю у випадках:

(а) несплати або несвоєчасної оплати Абонентом  Послуг   відповідно до обраних ним Тарифів чи наявності заборгованості Абонента за отримані Послуги - тимчасово припинити надання Послуг та/або припинити надання Послуг у разі, якщо протягом 10-ти днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату;

 (б) використання Абонентом на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами  та/або Умовами, свого Кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;

(в) несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання мережі або технічних засобів Постачальника; 

(г) отримання письмової заяви чи усного звернення Абонента;

(д) проведення Постачальником ремонтних чи профілактичних робіт;

(е) встановлення факту розсилання Абонентом спаму.

(є) порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання.

(ж) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.

Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення.

4.1.9 У випадку нецензурного телефонного або особистого спілкування Абонента з представниками Постачальника, останні мають право здійснювати спілкування з таким Абонентом виключно через Особистий кабінет.

4.1.10. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

4.2. Постачальник зобов’язаний:

4.2.1. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до Електронної комунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента).

4.2.2. Попереджати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення їх Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством.

4.2.3. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.

4.2.4. Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документів у сфері електронних комунікацій, умов цього Договору, умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства.

4.2.5. Забезпечувати правильність застосування Тарифів на Послуги та своєчасне інформування Абонента про їх зміну.

4.2.6.Надавати Послуги у строки, передбачені цим Договором та законодавством.

4.2.7.Направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов'язанням пред'являти посвідчення Абоненту.

4.2.8. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається електронними комунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.

4.2.9. Інформувати Абонента про строк, при настанні якого може бути припинено надання послуг, на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного використання ресурсів електронних комунікаційних мереж, якщо Абонент не користувався цими Послугами.

4.2.10. Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері електронних комунікацій з додержанням вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

4.2.11. Постачальник зобов'язаний усувати пошкодження власної Електронної комунікаційної мережі протягом доби (24 годин) з моменту подання  Абонентом    заявки    щодо    пошкодження Електронної комунікаційної мережі.

4.2.12. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.

4.3. Абонент має право на:

4.3.1. Дострокове розірвання цього Договору за умови попередження Постачальника не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до такого розірвання.

4.3.2. Несплату абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) електронних комунікаційних мереж, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Постачальником контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.

4.3.3. Своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.

4.3.4. Отримання від Постачальника відомостей про отримані Послуги у порядку, встановленому законодавством.

4.3.5. Обмеження Постачальником доступу Абонента до окремих видів Послуг на підставі його заяви та технічних можливостей Постачальника у встановленому порядку.

4.3.6. Самостійну зміну Тарифного плану надання Послуг. Ця функція знаходиться в Особистому кабінеті Абонента на Сайті Постачальника.

4.3.7. Повернення Постачальником невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, замовлених за цим Договором, у випадках і в порядку, визначених законодавством.

4.3.8. Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Постачальником обов'язків, передбачених цим Договором або законодавством.

4.3.9. Відмову від Послуг у порядку, встановленому цим Договором.

4.3.10. Переоформлення Договору на ім'я одного з членів своєї сім'ї відповідно до порядку, встановленого законодавством.

4.3.11. Оскарження неправомірних дій Постачальника згідно із законодавством.

4.3.12. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

4.4. Абонент зобов’язаний:

4.4.1. Сплачувати замовлені Послуги у розмірах, порядку та в строки, встановлені цим Договором та відповідно до законодавства.

4.4.2. Повідомляти у місячний строк Постачальника про зміну обов'язкових реквізитів, передбачених у договорі.

4.4.3. Не допускати підключення Кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності;

4.4.4. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

4.4.5. Не допускати використання на комерційній основі Кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання електронних комунікаційних послуг третім особам.

4.4.6. Утримувати у справному стані Кінцеве обладнання та абонентські лінії в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.

4.4.7. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Постачальника про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

4.4.8. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі, за телефоном, зазначених в статті 9 цього Договору.

4.4.9. Надавати відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згоду на обробку персональних даних, необхідну для укладення Договору та надання Послуг.

4.4.10. Забезпечити уповноваженим представникам Постачальника вільний доступ до Електронної комунікаційної мережі та абонентському відгалуженню з метою їх обстеження, ремонту та технічного обслуговування після надання представниками Постачальника відповідного посвідчення.

4.4.11. Не здійснювати модернізацію та/або програмування Кінцевого обладнання, яке може вплинути на тарифікацію Послуг в мережі Постачальника або на функціонування мережевого обладнання Постачальника.

4.4.12. Самостійно вживати всіх необхідних заходів щодо безпечності інформації, яка передається через Інтернет.

4.4.13. Не здійснювати дій, які прямо не заборонені умовами цього Договору, але можуть бути кваліфіковані як втручання в мережу Постачальника.

4.4.14. Своєчасно оновлювати антивірусні програми з метою захисту власного комп’ютера.

4.4.15. Не використовувати мережеві ідентифікатори третіх осіб, не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори, не замовляти та не пропонувати розсилання спаму, не розсилати спам, не здійснювати та не сприяти здійсненню будь-яких дій, які заважають роботі інших абонентів та Послуг або нормальному функціонування обладнання Постачальника.

4.5. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.

  1. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

5.1. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати за Розрахунковий період, яка здійснюється не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку відповідного Розрахункового періоду  в національній валюті згідно Тарифів Постачальника затверджених згідно із законодавством. 

5.2. У разі невикористання коштів у повному обсязі протягом Розрахункового періоду вони переносяться на наступний Розрахунковий період.

5.3. Постачальник безоплатно виставляє Абоненту рахунок для здійснення одноразових платежів, передбачених домовленістю Сторін, згідно встановлених відповідно до законодавства Тарифів.

5.4. Вартість зміни Тарифу оплачується в розмірі встановленому Постачальником згідно Тарифів, які розміщені на Сайті Постачальника. 

5.5. Авансові платежі, що надійшли від Абонента, витрачаються  на покриття щомісячних витрат згідно обраного Абонентом Тарифного плану.

5.6. Сторони дійшли згоди, що Абонент здійснює оплату Послуг згідно Тарифу,  обраного з переліку який встановлений Постачальником та розміщений на Сайті Постачальника. 

5.7. Оплата здійснюється перерахуванням коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі реквізитів цього Договору та/або з використанням Абонентом форми рахунку, що міститься на Сайті Постачальника чи будь-яким іншим доступним способом відповідно до законодавства та при наявності у Постачальника такої можливості. Всі платежі в рамках цього Договору здійснюються Абонентом з обов’язковим посиланням на номер Заяви про приєднання і зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові Абонента та номеру особового рахунку Абонента наданого Постачальником, що необхідно для повної ідентифікації Абонента.

5.8. Зменшення Абонентом оплати не здійснюється для випадків, що передбачені п. 4.1.5, а також для випадків короткочасних перерв тривалістю менше доби. Тимчасове припинення надання Послуг не звільняє Абонента від обов’язку їх оплати  відповідно до Договору та діючих  на момент оплати Тарифів та Умов.

5.9. У випадку прострочення Абонентом здійснення оплат згідно цього Договору Постачальник має право призупинити надання послуг Абоненту до повної сплати виставлених рахунків, письмово  (факсом, електронною поштою, SMS, інформування в особистому кабінеті) сповістивши Абонента за 5 (п’ять) днів до запланованого призупинення надання послуг.

5.10. Після погашення Абонентом заборгованості з оплати Послуг, надання яких тимчасово припинено, Постачальник протягом двох робочих днів після погашення заборгованості відновлює надання Послуг,  висунувши, за наявності технічної необхідності, вимогу, що стосується повторного підключення.

5.11. Невикористання Послуг Абонентом не може бути підставою для їх несплати.

5.12. Облік обсягу спожитих послуг (трафіка) здійснюється за допомогою засобів Постачальника. Укладаючи цей Договір, Абонент визнає, що він згоден визнавати як цілком вірні дані Постачальника щодо обсягу спожитих послуг. Сторони домовились, що застосування Абонентом власних засобів обліку обсягів отриманих Послуг не відбуватиметься.

5.13. Протягом строку позовної давності після припинення дії Договору, або відмови від передплаченої Послуги за Договором, Постачальник, за письмовою вимогою Абонента, повинен повернути невикористані кошти попередньо сплачені Абонентом. У випадку наявності заборгованості Абонента перед Постачальником поверненню підлягає залишок вказаних коштів після погашення заборгованості та інших грошових зобов’язань, що можуть бути передбачені домовленостями Сторін. Постачальник повинен повернути вказані кошти у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання письмового звернення Абонента.

5.14. За час, протягом якого Послуги не надавались з вини Абонента, плата за надання Послуг нараховується в повному обсязі.

5.15. Порядок повернення Абоненту коштів у разі ненадання Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, надання Послуг неналежної якості або надання Послуг, які Абонент не замовляв, та в інших випадках, визначених законодавством регулюються цим Договором та Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295 (або іншим нормативним актом, прийнятим після укладення цього Договору на заміну згаданих Правил).

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, встановлених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до  законодавства України, зокрема пунктів 37 та 40 Правил, та вимог, встановлених домовленостями Сторін.

6.2. Відповідальність за правильне підключення Кінцевого обладнання та налагоджування необхідного програмного забезпечення зі сторони Абонента при самостійному підключенні несе Абонент.

6.3. Постачальник відповідає за збитки, яких зазнає Абонент у результаті неналежного виконання Постачальником обов’язків за Договором, якщо документально доведені прямі винні дії або бездіяльність самого Постачальника. Відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання Постачальником умов Договору вирішується в судовому порядку.

6.4. Постачальник не несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі:

- використання Абонентом Кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Постачальника, або порушення вимог інструкцій виробника з використання Кінцевого обладнання;

- несанкціонованого втручання у роботу мереж, пошкодження абонентської проводки, лінії або Кінцевого обладнання, викрадення електронного комунікаційного обладнання чи пошкодження третіми особами лінійних та станційних споруд;

- аварійного відключення електронного комунікаційного обладнання Постачальника від мережі  електроживлення, яка знаходиться у зоні відповідальності третьої сторони (Обленерго, ЖЕК, ОСББ тощо) через аварію, віялові відключення електроенергії тощо.

- настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), передбачених п.2 ст.14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні»;

- вини Абонента встановленої Договором та законодавством.  

6.5. У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента та завдання збитків з його вини, витрати Абонента, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом. Факт пошкодження мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний із яких підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Постачальника.

6.6. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

6.7. Сторони розв’язують всі можливі спірні питання між ними шляхом переговорів та за взаємним  погодженням.

6.8. У разі, якщо на час звернення до суду будь-якою із Сторін, нижченаведене не буде суперечити законодавству, то буде застосовуватися договірна підсудність, а саме: у випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір передається будь-якою зі Сторін на вирішення до суду за місцезнаходженням Постачальника.

 

7.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

 

7.1. Цей Договір є договором приєднання та публічно доводиться до відома всіх Абонентів шляхом його розміщення на Сайті Постачальника.

7.2. Строк дії цього Договору починається з моменту укладення (дати Акцепту Абонентом) цього Договору та діє протягом 365 календарних днів.

7.3. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується на кожні наступні 365 календарних днів на тих самих умовах.  До того як договір про надання електронних комунікаційних послуг автоматично подовжується, Постачальник інформує Абонента кінцевих у електронній формі, належним чином і своєчасно (не пізніше ніж за один місяць) про закінчення договірних зобов’язань та про спосіб розірвання договору.

7.4. Постачальник може в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, які оприлюднюються на Сайті Постачальника за 10 (десять) календарних днів до введення в дію таких змін.

7.5. Якщо Абонент не згоден з внесеними Постачальником змінами в цей Договір, Абонент повинен припинити отримання Послуг, письмово попередивши про це Постачальника. Якщо Абонент по закінченню 10 (десяти) денного строку з моменту оприлюднення на Сайті Постачальника інформації про внесення змін до цього Договору продовжує користуватись Послугами, це означає, що Абонент згоден із внесеними змінами в цей Договір.

7.6. Абонент може в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Постачальником, письмово повідомивши Постачальника не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання цього Договору.

7.7. Постачальник може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши Абонента за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору за адресою, зазначеною Абонентом при укладені цього Договору.

7.8. Постачальник може в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі не сплати послуг Абонентом протягом 9 (дев'яти) місяців.

7.9. У випадку розірвання цього Договору Абоненту повертається у порядку, передбаченому цим Договором та Правилами, залишок невикористаних коштів, крім випадків зазначених у цьому Договорі.

7.10. У разі порушення Абонентом умов цього Договору та/або законодавства України, Постачальник може без попередження в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

7.11. Цей Договір достроково припиняє дію у разі виключення Постачальника з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг у порядку, передбаченому законодавством.  У випадку припинення здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій Постачальник не менш ніж за три місяці до припинення дії Договору повідомляє Абонента шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Постачальника.

 

8.ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

8.1. Сторони зобов'язуються забезпечити актуальність і конфіденційність всієї інформації за цим Договором, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші дані, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

8.2. Укладенням цього Договору Абонент засвідчує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та нормами законодавства у сфері електронних комунікацій, зокрема: Закон України «Про електронні комунікації», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг».

8.3. Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність всього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Сторони вносять необхідні зміни до умов цього Договору.

8.4. Укладенням цього Договору Абонент відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Постачальнику на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері здійснення господарської діяльності з надання електронних комунікаційних та інших послуг, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про електронні комунікації», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим законодавством України, Статутом Постачальника.

8.5.У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

  1. РЕКВІЗИТИ Постачальника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗВЯЗКОВИЙ»

Місцезнаходження та поштова адреса:

Поштова  адреса: _08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 79

Юр.адреса: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 79

Адреса сайту постачальника: www.Boryspil.net

Контактні телефони:

+38(04595) 6-02-01

+38(095) 222-71-41

+38(093) 506-18-18

+38(096) 141-71-41

e-mail: internet@boryspil.net

Код ЄДРПОУ: 38007107

Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за   № 1167

Банківські реквізити:

UA263808050000000026005381711

в АТ Райффайзен Банк  м. Київ

Код ЄДРПОУ 38007107

Платник єдиного податку